Qhuraanak elle Cabo Sidiica juzih tafsiiri

Qhuraanak elle Cabo Sidiica juzih tafsiiri

2016-10-31T14:52:24

Qhuraanak elle Cabo Sidiica juzih tafsiiri (qhadsamiq kee tabaarak kee qammi juz-itte) wohih lakal muslimti yaaxigem faxximta madqooqi katayta.

Cisnul Muslim

Cisnul Muslim

2016-10-31T14:44:46

Cisnul Muslim kitab mango doqaa azkaar elle gaaboowimeh yan kitab kinni

Buluugh al-maraam

Buluugh al-maraam

2016-10-31T14:25:47

tama kitabibnu cajaralbicse kitab kinniih buluuqh al maraamal muggaaqise, tama kitaabih addal cukmit yabta cadiisitte elle gaabooseh yan yalli kaah racmatay.

Qunxa jaamiqik doorimte cadiswà

Qunxa jaamiqik doorimte cadiswà

2016-10-31T14:17:35

shek qali buha tama kitaabal gaabooseh qafar afat korsem al jaamiqa assaghiir diqsita kitaabay jalaalu^din assuyuuti bicseh yanik gaaboose alfii kee koona boolih cadiis kinni.

Salat Kitaabay

Salat Kitaabay

2016-10-31T14:08:59

“tama kitab edde yaabam salat elle aban gurritte kinni axcih: kaqayl ooy , wadooy , tayammum kee salat elle K aadu kaat xakabuh tanim : Ackaam kitaabak Qabdul – qaziiz Daawuud , rabe sahdaytih rubsuusiyyah feerayse qasiiri ,aban gurrittet yaaba”

Usuul Assalaasa

Usuul Assalaasa

2016-10-31T14:00:39

usuul asslaasah kitaabay shek macammad bin qadulwahhaab bicseeh shek qarba qafar afat korseh yani kinni tamah. tama kitab elle faxxiimannal qafar inkih elle geytu duddannal maqnisimteh tan.

Arbaqiin Cadiis

Arbaqiin Cadiis

2016-10-31T13:54:24

arbaqiin cadiisil yamixxige imaam annawawi morootom kee namma cadiis elle gaabooseh yani kitab kinni tamahaay shek qarba qafar af kinni tet korseh yanim.

Ummatta inkih taaxigem faxximta qasirwa

Ummatta inkih taaxigem faxximta qasirwa

2016-10-31T13:50:54

Ummatta inkih taaxigem faxximta qasirwal muggaaqisak shek qabdulaqaziiz bin baaz bicse kitab edde yaabam muslimti isi diinik yaaxigem faxximta caagiida kinni, tascabooy, qibaadaay, gexsitiiy kalah raqqa inta caddol meqe adda^faknu le kitab kinni.