Бегъымбарымрэ и сэхьабэ пщ1ымрэ я гъащ1эр к1эщ1у

Бегъымбарымрэ и сэхьабэ пщ1ымрэ я гъащ1эр к1эщ1у

2016-11-10T14:09:35

Бегъымбарыр къызхэк1ар, къызэрыхъуар, зэрап1ар, уэхьий къыхуехыну зэрыщ1идзар, и хиджрэр, дунейм зэрехыжар. Абым и унагъуэр, зауэу зыхэтахэр

МУСЛЪЫМЭНЫМ И БЫДАПIЭ

МУСЛЪЫМЭНЫМ И БЫДАПIЭ

2016-11-10T13:50:48

Эта замечательная брошюрка, должна быть знакома каждому мусульманину. В ней собраны многие достоверно пришедшие от Пророка

Гьэкъидэ Т1эхьауия

Гьэкъидэ Т1эхьауия

2016-11-10T13:50:30

Мыр Ат1-Т1эхьауи итха гьэкъидэщ, абым япэк1э пэжым тетахэмрэ абым яужь къак1уэхэу ахэр зытетым тетахэм я гьэкъидэр игъэунэхуащ. Псалъэ псынщ1эк1э тхащ, гур1уэгъуэщ

Аль-1эрбэгьунэ Ан-Нэуэуийэ

Аль-1эрбэгьунэ Ан-Нэуэуийэ

2016-11-10T13:31:23

Аль-1эрбэгьунэ Ан-Нэуэуийэ: тхылъ ц1эры1уэщ, хьэдис пл1ыщ1рэ т1урэ мэхъу, щ1эныгъэ зэщымыщхэм епхахэщ, хьэдис къэск1э диным и хабзэ мыхьэнэшхуэ зи1э хэтщ