Ang Dakilang Pag-ibig ko kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam

Ang Dakilang Pag-ibig ko kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam

2022-08-28T10:08:44

Ang Dakilang Pag-ibig ko kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam Bilang isang Katoliko, ako ay napaniwalang ang Katolisismo ang tanging tunay

Gabay sa Hajj at Umrah

Gabay sa Hajj at Umrah

2022-06-26T07:00:00

Gabay sa Hajj at Umrah Isang Aklat sa wikang tagalong na nagpapaliwanag tungkol sa pamamaraan ng Hajj at Umrah nang kompleto

Gabay ng Hajji at Mu’tamir

Gabay ng Hajji at Mu’tamir

2022-06-06T08:25:50

Ang aklat na ito ay pinamagatang Gabay ng Hajji at Mu’tamir; tinatalakay nito ang tamang pamamaraan at alintuntunin…

ang aking paniniwala – Ang Paniniwalang Islamiko para sa mga Baguhan

ang aking paniniwala – Ang Paniniwalang Islamiko para sa mga Baguhan

2021-03-15T10:54:17

ang aking paniniwala Sinabi ng Allāh, ang maluwalhati: (Itataas ng Allāh ang mga antas ng sinuman sa inyo na naniniwala, at yaong mga…

Tuklasan ang Islam

Tuklasan ang Islam

2020-11-01T09:21:46

Tuklasan ang IslamSmart Card so Tagalog Kasama sa smart kard na ito ay 9 na libro at 2 mga videos na madaling ma-download.

Tuklasin ang Islam (Smart Card: Tagalog)

Tuklasin ang Islam (Smart Card: Tagalog)

2020-10-10T16:26:35

Tuklasin ang Islam Smart Card This smart card includes 30 books in addition to 10 videos that can be easily downloaded

Pamamaraan ni Propeta Muhammad Pangangalaga mula sa Kapinsalaan

Pamamaraan ni Propeta Muhammad Pangangalaga mula sa Kapinsalaan

2020-05-16T20:30:20

Pamamaraan Muhammad  Bago pa ang nakaraang labingapat na siglo at bago pa matuklasan ang mga tinatawag ngayon Corona Virus (COVID-19)

Nagkatawang Tao ba ang Poong Maykapal

Nagkatawang Tao ba ang Poong Maykapal

2019-08-04T11:54:12

Nagkatawang Tao ba ang Poong Maykapal

Ang maikling paglalara wan ng pamamatnubay tungo sa pag-una wa sa islam

Ang maikling paglalara wan ng pamamatnubay tungo sa pag-una wa sa islam

2019-08-04T11:50:50

Ang maikling paglalara wan ng pamamatnubay tungo sa pag-una wa sa islam

Sino ang Dapat Sambahin

Sino ang Dapat Sambahin

2019-08-04T11:44:56

Ang Pagsamba sa Nag-iisang Diyos na Tagapaglikha ang siyang UNANG KAUTUSAN na nakatala sa mga Banal na Kasulatang ipinahayag Niya sa Sangkatauhan.

Ang Babae sa Islam

Ang Babae sa Islam

2019-08-04T11:40:15

Ang Babae sa Islam Nais kong ibahagi sa inyo ang ilang bagay na aking natutunan habang isinasalin ko ang munting aklat na ito.

Ang Simula at Ang Katapusan

Ang Simula at Ang Katapusan

2019-08-04T11:32:20

Ang Simula at Ang Katapusan

TAO! BAKIT KA NARITO SA MUNDO

TAO! BAKIT KA NARITO SA MUNDO

2019-08-04T11:11:42

TAO! BAKIT KA NARITO SA MUNDO indi ba sumagi sa iyong isipan ang dahilan kung bakit ang tao ay narito sa mundo?

Sino ang Anti-Kristo

Sino ang Anti-Kristo

2019-08-04T11:03:39

Sino ang Anti-Kristo Ano nga ba ang ibig ipakahulugan ng salitang Anti-Kristo? Sa pananaw ng isang debotong Kristiyano

Sino ang Allah

Sino ang Allah

2019-08-04T10:54:52

Ang Allah ay liwanag ng mga kalangitan at ng kalupaan. Ang kahalintulad ng Kanyang liwanag ay wari bang may isang (madilim na)

Pag-Unawa sa Islam

Pag-Unawa sa Islam

2019-08-04T10:43:00

Pag-Unawa sa Islam

Hesus, naipako ba sa krus?

Hesus, naipako ba sa krus?

2019-07-15T10:55:36

Hesus, naipako ba sa krus?

Tapat na handog sa babaeng pilipina bulaklak ng bayang pilipinas

Tapat na handog sa babaeng pilipina bulaklak ng bayang pilipinas

2019-07-15T09:37:36

Ang aklat na ito patungkol sa karangalan at karapatan ng babae sa Islam, at ang doktrina ng mga muslim kay Maria at Eisa AlayhI Salam, at ano ng Islam at paano maging Muslima.

Hayaan ang Bibliya ang Magsasalaysay

Hayaan ang Bibliya ang Magsasalaysay

2019-07-15T09:26:28

Ang aklat na ito ay napakahalaga sapagka’t ito ay tumatalakay sa bagay na patungkol sa Kristyanismo at kay Hesus.

Ang Gabay Para sa Bagong Muslim

Ang Gabay Para sa Bagong Muslim

2019-07-14T09:26:13

Inilahad sa isang malinaw na pamamaraan, ang gabay na ito ay nagbibigay sa iyo nang may kaakibat na kaalamang nagmula sa Qur’an at sa Sunnah ng Propeta.