22- Ako Ba Ay Makakapasok Sa Paraiso?

22- Ako Ba Ay Makakapasok Sa Paraiso?

2024-07-13T17:07:22

Isang lalaking nagtanong sa Sugo ng Allâh

21- Ako Ay Nananampalataya Sa Allâh

21- Ako Ay Nananampalataya Sa Allâh

2024-07-12T16:18:24

Ako ay nananampalataya sa Allâh pagkatapos ikaw ay maging matuwid

20- Ang Pagkakaroon Ng Hiya

20- Ang Pagkakaroon Ng Hiya

2024-07-11T15:55:37

Ang pagkakaroon ng hiya ay kasama sa pananampalataya

Ang Pagsaksi Sa Kabulaanan

Ang Pagsaksi Sa Kabulaanan

2024-07-10T15:04:15

Kay rami nang nawalan ng karapatan at nagtamo ng hindi karapat-dapat para sa kanila

Ang Pagsisinungaling

Ang Pagsisinungaling

2024-07-09T13:50:57

Ang pagsisinungaling ay kabaliktaran ng pagiging tapat

Ang Pagtsitsismis

Ang Pagtsitsismis

2024-07-08T13:11:03

Ang pagtsitsismis ay ang paghahatid ng impormasyon sa mga tao ng may katiwalian

19– Ingatan Mo Ang Allâh

19– Ingatan Mo Ang Allâh

2024-07-07T12:58:36

Naitaas na ang mga panulat at natuyo na ang mga papel

18– Katakutan Mo Ang Allâh Saan Ka Man Naroroon

18– Katakutan Mo Ang Allâh Saan Ka Man Naroroon

2024-07-06T12:51:01

Relasyon ng tao sa kanyang Panginoon, at sa kanyang sarili, at sa kanyang kapwa

17– Ang Pagiging Mabuti Sa Lahat Ng Bagay

17– Ang Pagiging Mabuti Sa Lahat Ng Bagay

2024-07-05T11:33:14

Pagbutihin ninyo ang pagpatay at pagkatay

16– Huwag Kang Magalit

16– Huwag Kang Magalit

2024-07-04T10:45:10

Pangaral ng Propeta sa isang lalaking naghihingi sa kanya ng payo

15- Dapat Maging Marangal

15- Dapat Maging Marangal

2024-07-03T10:37:26

Ang Sinumang Naniniwala Sa Allâh At Sa Huling Araw

14– Dugo Ng Isang Taong Muslim

14– Dugo Ng Isang Taong Muslim

2024-07-02T09:23:35

Hindi Pinahihintulutan Na Padanakin Ang Dugo Ng Isang Taong Muslim

13– Pagmamahal Sa Kapwa

13– Pagmamahal Sa Kapwa

2024-07-01T09:08:32

Hangga’t Hindi Niya Mahalin Para Sa Kanyang Kapatid

12– Kabilang Sa Mabuting Pagkamuslim Ng Isang Tao

12– Kabilang Sa Mabuting Pagkamuslim Ng Isang Tao

2024-06-30T08:56:23

Iwanan mo ang anumang bagay na wala kang kinalaman

11– Iwanan Mo Ang Anumang Bagay Na Magpapaalinlangan

11– Iwanan Mo Ang Anumang Bagay Na Magpapaalinlangan

2024-06-29T08:14:51

Iwanan mo ang anumang bagay na magpapaalinlangan sa iyo

10– Katotohanang Ang Allâh Ay Dalisay

10– Katotohanang Ang Allâh Ay Dalisay

2024-06-28T06:42:18

Ipinag-utos ng Allâh sa mga mananampalataya ang anumang Kanyang ipinag-utos sa mga Sugo

9– Anumang Aking Ipinagbawal Sa Inyo Ay Iwasan Ninyo

9– Anumang Aking Ipinagbawal Sa Inyo Ay Iwasan Ninyo

2024-06-27T06:22:36

Anumang Aking Ipinagbawal Sa Inyo Ay Iwasan Ninyo

8– Ako Ay Napag-utusang Makipaglaban Sa Mga Tao

8– Ako Ay Napag-utusang Makipaglaban Sa Mga Tao

2024-06-26T05:56:34

Ako Ay Napag-utusang Makipaglaban Sa Mga Tao

7– Ang Relihiyon Ay Pagkamatapat

7– Ang Relihiyon Ay Pagkamatapat

2024-06-25T05:55:14

Ang relihiyon ay naṣeeḥah (advice, payo, pagkasinsero o pagkamatapat)

6– Ang Ḫalāl At Ang  Ḫarām

6– Ang Ḫalāl At Ang  Ḫarām

2024-06-24T05:05:44

Katotohanang ang ḥalāl ay malinaw, at katotohanang ang ḥarām ay malinaw.